Non Banking Credit Bureau

O spoločnosti

Nebankový register klientskych informácií (NRKI)

Credit Bureau (úverový register) sa stal štandardným nástrojom znižovania úverového rizika vo všetkých krajinách s vyspelou ekonomikou. Jeho vznik je prospešný nielen pre leasingové spoločnosti, spoločnosti splátkového predaja, ale aj pre občana. Dostatok informácií vedie k skvalitneniu vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom. Informácie z registra o platobnej morálke, dôveryhodnosti klienta (pozitívne aj negatívne) povedú k urýchleniu procesu posudzovania žiadosti o leasing, alebo splátkový predaj. Nebankovým finančným inštitúciám (NFI) sa zníži prácnosť a náklady spojené s poskytovaním úverových produktov, čo môže znamenať zvýšenie celkovej sumy kontraktov a zaistenie rýchlejšieho prístupu klientov k službám.

Účastníkmi nebankového registra klientskych informácií môžu byť všetky leasingové spoločnosti a spoločnosti splátkového predaja pôsobiace na slovenskom trhu.

V registri sú vedené informácie o fyzických osobách, fyzických osobách – podnikateľoch a právnických osobách ktoré majú s účastníckou NFI v NRKI podpísanú úverovú zmluvu alebo zabezpečujú záväzok súvisiaci s úverovou zmluvou, prípadne majú kreditnú kartu. V registri sú vedené aj fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré o úver alebo vydanie kreditnej karty len žiadajú.

Od minulého roku je plne platná výmena informácií medzi Spoločným registrom bankových informácií (SRBI) a Nebankovým registrom klientskych informácií (NRKI) a tak dáva ich členom unikátnu možnosť využiť pri preverovaní žiadateľov o úver viac ako 90% informácií z celého úverového trhu na Slovensku. Rovnako umožňuje efektívnejšiu ochranu klientov pred platobnou neschopnosťou a zároveň napĺňa podstatné podmienky novely Zákona o spotrebiteľských úveroch.

Údaje v NRKI sú spracúvané prostredníctvom systému EURISC SLOVAK talianskej spoločnosti CRIF.

Komplexné služby súvisiace so zabezpečením spracovania údajov a prevádzky NRKI vykonáva spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.